Пошук

Хто зараз на сайті

На даний момент 2 гостей на сайті

Besucherzahler american singles
про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів
Четвер, 30 травня 2013 07:15


УКРАЇНА

В И Н О Г Р А Д І В С Ь К А МІСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                             проект

РІШЕННЯ

 

                                                                                                                    

Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів

 

 

     Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,  «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших нормативно - законодавчих актів з питань управління, відчуження майна сесія міської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

  1. 1.Затвердити Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів (додається).
  2. 2.Довести дане рішення та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Виноградівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів» до відома населення підвідомчої території міської ради.
  3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        Бочкай С.З.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                             до рішення   міської ради

                                                                                                     від _____________ №______

                                                                                 

 

Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна

територіальної громади м. Виноградів

 

1. Загальні положення

 

     1.1.Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів (надалі - Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного та комунального майна» з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна.

     1.2. Положення визначає порядок відчуження для фізичних та юридичних осіб вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до комунальної власності міста.

     1.3.Комунальне майно, яке належить громаді міста, може відчужуватися наступними способами: шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом.

     1.4.Предметом відчуження (приватизації) є право власності на окремий цілісний об’єкт згідно п.1.2. або його частину, яке переходить до покупця згідно договору купівлі-продажу, що засвідчується нотаріально.

 

2. Підготовка до проведення відчуження комунального майна

 

2.1. Доцільність, ефективність використання та спосіб відчуження комунального майна визначається Виноградівської міською радою.

2.2. Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється як з ініціативи міської ради, так і з ініціативи фізичної або юридичної особи (надалі - Заявника).

2.3. Заявник надає лист на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності відчуження комунального майна та пропозиції щодо умов відчуження;

2.4. Разом з листом Заявники надають:

- документ, що посвідчує фізичну особу ;

- декларацію про доходи для покупців - фізичних осіб;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів для покупців – юридичних осіб;

2.5. На основі наданих документів готується проект рішення Виноградівської міської ради про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню.

2.6. Виноградівська міська рада розглядає питання про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню, визначає порядок продажу, спосіб відчуження та покупця в разі викупу.

2.7. Визначається ціна продажу комунального майна на підставі звіту про незалежну оцінку майна при викупі або початкова вартість продажу на аукціоні, за конкурсом.

2.8. Готується та публікується інформація про відчуження об’єкта комунальної власності у засобах масової інформації.

2.9. Після укладання договору відчуження відповідна інформація про здійснене відчуження не пізніше 15 діб публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті.

2.10. Не можуть бути об'єктами приватизації:

- будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави;

- будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;

- визначені у встановленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.

 

3. Оцінка об’єкта комунальної власності

 

3.1. Оцінювач, який буде проводити незалежну оцінку комунального майна для продажу шляхом викупу або ціна якого, як стартова буде запропонована до відчуження у випадках продажу комунального майна за конкурсом та на аукціоні, визначається на конкурсній основі та відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

3.2. Вартість комунального майна, що пропонується для відчуження, визначається шляхом проведення незалежної оцінки, висновок про що затверджується виконавчим комітетом Виноградівської міської ради (згідно п.17 Постанови КМУ «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. №1891);

3.3. Після проведення незалежної оцінки комунального майна, балансоутримувачу цього майна забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

 

4. Відчуження комунального майна шляхом викупу

 

4.1. Інформація про перелік об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується у засобах масової інформації та містить назву об'єкта приватизації та його місцезнаходження.

4.2. Зазначений перелік не пізніше 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

4.3. Викуп застосовується щодо об'єктів:

       - не проданих на аукціоні, за конкурсом;

       - включених до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;

       - зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України "Про оренду державного майна".

4.4. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

4.5. Інформація про здійснення викупу об'єкта приватизації протягом 15 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

 

5.Відчуження орендованого комунального майна

 

5.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:

       - у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого комунального майна;

       - з ініціативи орендаря та з дозволу Виноградівської міської ради та за умови виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності заборгованості із сплати орендної плати);

5.2. Орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити вiд вiдповiдного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше як 25% залишкової балансової вартості майна (будiвлi, споруди, примiщення). При цьому орендар надає:

- письмову згоду орендодавця на здiйснення таких полiпшень;

- вiдповiдну проектно-кошторисну документацiю;

- акти приймання-передачi виконаних будiвельних робiт;

- копii платiжних документiв, що пiдтверджують проведенi орендарем розрахунки за виконання будiвельних робiт та придбанi матерiали;

- на вимогу орендодавця - аудиторський висновок про підтвердження фiнансування здійснених поліпшень;

- у разі відчуження допоміжного приміщення житлового будинку, врахованого на балансовому обліку житлово-комунального підприємства, яке фактично не використовується за призначенням - письмову згоду мєшканців багатоквартирного будинку. Оцiнка вартостi об’єкта вiдчуження у цьому разi здiйснюється iз застосуванням незалежної оцiнки. Окремо у звiтi про незалежну оцiнку вiдображається сума невiд’ємних полiпшень.

5.3. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень, Виноградівською міською радою буде прийняте рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно діючого на час здійснення такого відшкодування законодавства.

5.4. У разi якщо орендодавець звертається до орендаря з пропозицiєю щодо вiдчуження орендованого майна, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, орендодавець може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурсних (конкурентних) засадах.

 

6. Відчуження житлових будинків, що є комунальною власністю

територіальної громади міста

 

6.1. Відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх від умерлою спадщиною або безхазяйним майном і таким, що не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку міської ради, у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу (за рішенням) міської ради та за умови наявності акту обстеження житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.

6.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх від умерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна під час приватизації.

6.3. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх від умерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до бюджету міста.

 

7. Відчуження основних засобів, яке здійснюється безпосередньо комунальним підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження

 

7.1. Для розгляду питання про відчуження основних засобів, підприємство повинно надати до Виноградівської міської ради наступні документи:

заяву-звернення від підприємства про відчуження основних засобів;

акт технічного стану основних засобів;

бухгалтерську довідку про вартість основних засобів;

за вимогою управління економіки і власності Виноградівської міської ради, в разі необхідності Заявник надає додаткову інформацію.

7.2. Після отримання дозволу, підприємство проводить незалежну оцінку відчужуваного майна, вартість якого визначається на основі висновку про вартість об’єкту оцінки, що проводиться у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, діючих на час її проведення суб’єктом оціночної діяльності, який уклав договір з підприємством про проведення незалежної оцінки.

7.3. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

7.4. Кошти, отримані від відчуження основних засобів за рішенням сесії Виноградівської міської ради спрямовуються у міський бюджет або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

8. Підготовка конкурсу та аукціону

 

8.1. Продаж об'єктів комунальної власності на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

8.2. Продаж об'єктів комунальної власності за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

8.3.Висновки про вартість майна, складені для цілей приватизації, підписання договору купівлі-продажу майна, крім оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження сесією Виноградівської міської ради.

Висновки про вартість майна, складені для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом дев'ятимісячного строку від дати їх затвердження сесією Виноградівської міської ради.

Дію висновку про вартість майна може бути продовжено рішенням сесією Виноградівської міської ради на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

8.4. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

початкову вартість продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта;

суму грошових коштів, що має вноситися покупцями (сума вноситься в розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкту);

назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації;

кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;

час та місце особистого ознайомлення з об'єктом (при необхідності);

час та місце проведення аукціону, конкурсу;

адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;

іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

8.5. Зазначена інформація не пізніше 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

8.6. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

8.7. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості продажу об'єкта. Цей внесок вноситься шляхом безготівкового перерахування на вказаний в оголошенні про проведення аукціону, конкурсу поточний рахунок.

8.8. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об'єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

8.9. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:

документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

документ про внесення грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу об'єкта;

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;

нотаріально посвідчені копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі - для органів місцевого самоврядування).

8.10. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації);

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.

8.11. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

8.12. Інформація про остаточну ціну та переможця конкурсу або аукціону протягом 15 календарних днів після укладення відповідного договору купівлі-продажу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

 

9. Порядок проведення аукціону

 

9.1. Аукціон проводиться уповноваженою Виноградівської міською радою особою.

9.2. Уповноважена особа діє відповідно до угоди, укладеної з Виноградівської міською радою.

Угода повинна передбачати:

-          строки проведення аукціону;

-          початкову вартість продажу об'єкта приватизації і порядок її зниження;

-          розмір і порядок виплати винагороди;

-          взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;

-   інші умови на розсуд сторін договору.

9.3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

-   номер, під яким покупець бере участь у торгах;

-   назву об'єкта (об'єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець;

-   умови проведення аукціону (при необхідності).

9.4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10% початкової вартості продажу об'єкта.

9.5. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, відповідно до умов угоди з Виноградівської міською радою, має право знизити ціну об'єкта, але не більш як на 10%. Якщо після такого зниження об'єкт не вдається продати, торги припиняються.

9.6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта.

Протокол у триденний термін надсилається Виноградівської міській раді та затверджується нею.

 

10. Порядок проведення конкурсу


10.1. Відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка створюється Виноградівською міською радою. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік.

10.2. Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.

10.3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план придбання об'єкта, який повинен включати:

назву і місцезнаходження об'єкта;

відомості про покупця;

запропоновану покупцем ціну придбання об'єкта;

зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;

додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.

10.4. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається та оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За
наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.

10.5. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.

10.6. Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об'єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 50% його початкової вартості.

10.7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

       - умови конкурсу;

       - пропозиції учасників конкурсу;

       - обґрунтування вибору переможця конкурсу;

       - відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу направляється на розгляд Виноградівській міській раді.

Результати конкурсу затверджуються на сесії Виноградівської міської ради.

 

11.Повторний продаж об'єкта на аукціоні, за конкурсом

11.1. Щодо об’єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів Виноградівська міська рада може прийняти рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом або про їх продаж шляхом викупу іншими покупцями.

Об'єкт може бути запропонований для продажу на аукціоні, за конкурсом не більше двох разів, якщо власник майна або уповноважений ним орган не прийме іншого рішення.

11.2. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. В цьому разі початкову вартість може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30%.

 

12. Право власності

12.1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом продажу переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта.

12.2. З моменту укладання договору купівлі-продажу і до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт відповідальність за нього несе керівник підприємства (установи, організації), на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації.

 

13. Договір купівлі-продажу

 

13.1. Право власності на майно комунальної власності підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та відділом з питань управління комунальним майном Виноградівської міської ради, а також актом приймання-передачі зазначеного майна.

13.2. Договір купівлі-продажу майна підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

13.3. У разі придбання об'єкта на аукціоні, за конкурсом договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у п'ятиденний термін з дня затвердження продавцем результатів аукціону, конкурсу (див. п.9.6, 10.7).

13.4. Договір включає:

         - назву підприємства, його адресу;

         - відомості про продавця та покупця;

         -остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або
розмір викупу;

       - взаємні зобов'язання продавця і покупця;

       - номери їх розрахункових рахунків;

       - назви і адреси банківських установ;

       - умови внесення платежів.

13.5. До договору включаються зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.

Зобов'язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов'язань.

13.6. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об'єкт. Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

13.7. Термін оплати зможе бути продовжено ще на 30 календарних днів (але не більше 60 календарних днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу) при умові сплати покупцем на протязі перших 30 календарних днів не менше 50% ціни продажу обєкта.

13.8. У триденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта підписується акт передачі придбаного об'єкта.

13.9. Відділ з питань управління комунальним майном Виноградівської міської ради здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.

 

14. Прикінцеві положення

 

14.1. Доцільність, порядок, визначення способу та умов продажу об’єктів комунальної власності відноситься виключно до компетенції Виноградівської міської ради.

14.2. Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Виноградівської міської ради «Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна

територіальної громади м. Виноградів»

 

Назва регуляторного органу: Виноградівська міська рада.

Назва регуляторного акта: рішення Виноградівської міської ради «Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів»

Розробник документа: Відділ з питань управління комунальним майном Виноградівської міської ради, контактний телефон 2-11-43:

 

з/п

Рубрика аналізу

Характеристика

1.

Проблема, яку передбачається вирішити

 

Недосконалість та неврегульованість існуючої законодавством процедури відчуження для фізичних та юридичних осіб вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до комунальної власності міста (надалі – об’єктів комунальної власності)

2.

Цілі державного регулювання

1. Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням для фізичних та юридичних осіб вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до комунальної власності міста шляхом встановлення конкретного порядку по кожному його виду.

2. Забезпечення ефективного використання обєктів комунальної власності.

3. Відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з відчуженням обєктів комунальної власності.

3. Забезпечення доступною інформацією про порядок відчуження обєктів комунальної власності.

3.

Альтернативи та їх оцінки

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо два варіанти :

1.Залишення питання без змін. Це буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню.

2. Прийняття запропонованого регуляторного акта, що забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом із ситуації, що склалася.

4.

Механізми використані в документі

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблеми – відсутності механізму відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста та визначення порядку відчуження цього майна. Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів забезпечить доцільне, ефективне використання об’єктів комунальної власності та підвищить контроль за їх використанням.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань пов’язаних з управлінням об’єктами комунальної власності міста.

5.

Очікувані результати

Чіткий механізм відчуження (приватизації) об’єктів комунальної власності

6.

Термін дії документа

Термін чинності даного регуляторного акта співвідноситься із цілями та механізмами його впровадження - необмежений.

7.

Показники результативності

1. Наявність або відсутність скарг громадян та юридичних осіб щодо інформованості по процедурі відчуження.

2. Наявність або відсутність зауважень щодо додержання вимог даного Положення при проведенні перевірок.

8.

Заходи по відстеженню результативності

Через рік - проведення відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

Міський голова                                                                                  Бочкай С.З.

 

 

Розробник:

начальник відділу з питань

управління комунальним майном                                                 Петрашко А.І.

 

 

Звіт про базове відстеження регуляторного акту

проекту рішення Виноградівської міської ради «Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Виноградів»

 

 

Назва виконавця: відділ з питань управління комунальним майном, що знаходиться у власності територіальної громади міста Виноградів Виноградівської міської ради

Ціль прийняття акта: встановлення чіткого механізму відчуження (приватизації) вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Виноградів (надалі – об’єктів комунальної власності)

Строк виконання заходів з відстеження: до набрання чинності

Метод одержання результатів відстеження: з огляду на показники результативності, відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом. У рамках цього методу буде проведено аналіз офіційної інформації відділ з питань управління комунальним майном, що знаходиться у власності територіальної громади міста Виноградів щодо кількості заяв громадян та юридичних осіб з питань порядку (механізму) відчуження (приватизації) об’єктів комунальної власності.

 

Аналіз вигод та витрат:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів влади

Ефективне використання об’єктів комунальної власності

Витрати робочого часу пов’язаного з підготовкою регуляторного акту, проведення процедури його прийняття.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Прозорість та ефективність щодо проведення відчуження об’єктів комунальної власності

Витрати пов’язані з участю в проведенні процедури придбання майна.

Сфера інтересів громадян

Інформованість та доступність щодо дій при бажанні придбати об’єкти комунальної власності

Витрати пов’язані з участю в проведенні процедури придбання майна.

 

 

Міський голова                                                                                         Бочкай С.З.

 

 

 

 

Розробник:

начальник відділу з питань

управління комунальним майном                                                     Петрашко А.І.

 

 

 

Опитування

Як Ви оцінюєте наш сайт з точки зору дизайну та зручності навігації?